Algemene Voorwaarden Earsolv.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1   –  Definities

Artikel 2   –  Identiteit van het bedrijf

Artikel 3   –  Toepasselijkheid

Artikel 4   –  Het aanbod

Artikel 5   –  De overeenkomst

Artikel 6   –  Herroepingsrecht

Artikel 7   –  Kosten in geval van herroeping

Artikel 8   –  Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9   –  De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Privacy policy

Artikel 1 – Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

en een overeenkomst op afstand aangaat met het bedrijf;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien

van de overeenkomst op afstand;

7. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door het

bedrijf georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van

één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

Het bedrijf J.E.J. Defourny Holding B.V., ook handelend onder de

naam Earsolv, gevestigd te De Noord 8, 1832 AJ Koedijk en bereikbaar onder

telefoonnummer +31 (0) 20 11302025 of via het mailadres earsolvnl@gmail.com, is

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37073570 en heeft als Btw- identificatienummer: NL804306850B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden digitaal aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs

niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven dat de algemene voorwaarden bij het bedrijf zijn in te zien en zij op

verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst

van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in

het aanbod binden het bedrijf niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten

en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit

betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke

handelingen daarvoor nodig zijn;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn

waarbinnen het bedrijf de prijs garandeert;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het

bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van

data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch

kan betalen, zal het bedrijf daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Het bedrijf kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren

die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien het bedrijf op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om

de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn

gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een

vooraf door de consument aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien

hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking

aan het bedrijf retourneren, conform de door het bedrijf verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping,

terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het bedrijf kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor de volgende

producten:

a. die door het bedrijf tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop het

bedrijf geen invloed heeft;

f. indien de verpakking is geopend;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan het bedrijf producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar het bedrijf geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De

minimum bestelwaarde bedraagt 15 euro exclusief verzendkosten.

5. Alle prijzen in ons aanbod gelden onder voorbehoud van menselijke fouten bij het plaatsen

op de website. Ook in het geval van technische fouten of storingen is het bedrijf niet

gebonden aan de op de website vermeldde prijzen.

 

 

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1. Het bedrijf staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat het bedrijf er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

2. Een door het bedrijf, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover het bedrijf kan doen gelden.

 

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van

aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk

binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien

de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen

nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval

het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele

schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal het bedrijf het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,

terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging

zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel

wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden

uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor

rekening van het bedrijf.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan

het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

Artikel 12 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn

als bedoeld in artikel 6 lid 1.

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden

aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de

bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan het bedrijf te melden.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke

kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig

en duidelijk omschreven worden ingediend bij het bedrijf, nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd.

2. Bij het bedrijf ingediende klachten worden in de regel binnen een termijn van 14

dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een

voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn

van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer

de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 – Privacy policy

Earsolv.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg

voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons verschaft wordt vertrouwelijk wordt

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en zo gemakkelijk

mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel gebruiken met

uw toestemming. Earsolv.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal

deze slechts aan die derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van

uw bestelling. U vind meer informatie over onze privacy policy indien u klikt op deze link.

Klik op het zakje om te bestellen

Prijs per zakje van 50 gram
€29,25

EarSolv sachet image
guarantee


Wij garanderen dat EarSolv™ voldoet aan de kenmerken zoals door ons beschreven, als u niet volledig tevreden bent stuurt u het product met uw betalingsbewijs binnen 30 dagen naar ons terug, wij storten uw geld dan terug!